Informacija tėvams dėl mokinių sveikatos pažymų

Remiantis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 75 punktu, mokiniai iki 18 metų, kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikatą (forma Nr. 027-1/a).

Pasikeitus situacijai dėl COVID – 19 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma Nr. E027-1 LAIKOMA GALIOJANČIA IKI EINAMŲJŲ METŲ PABAIGOS (2020.12.31. D).

Sąlygos atitinka pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą: kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo arba ugdymo įstaigoje , bei kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.

Informacija parengta remiantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2020m.liepos 07 d. Nr. V-1615, Vilnius) „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31d. įsakymo Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo .

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Inga Lukševičienė