Specialistai

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ EGLĖ JAKŠTIENĖ, 306 KAB.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;
 • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
 • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;

Tel. 8 662 37708, el. paštas egle.jakstiene@ukg.lt

Visada esi laukiamas/-a 204 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

 

PSICHOLOGĖ LAIMUTĖ MILERĖ, 211 KAB.

Gimnazijos psichologo pagrindinis tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą. .

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:
 • jei iškyla sunkumų moksluose;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog 211 kabinete tiesiog pabūti ir pasikalbėti.
El. paštas laimute.milere@ukg.lt
* Konsultacijų laikas suderinamas individualiai

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ IRMA MIKULĖNIENĖ, 109 KAB.

Specialiojo pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams ir jų tėvams įveikti įvairius mokymosi sunkumus;
 • Konsultuoja parenkant mokomąsias programas.
 • Informuoja tėvus apie specialųjį ugdymą, konsultuoja vaiko ugdymo klausimais.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
730-1430 1330-1600

Mob.tel. 8 686 72268 el.paštas spec.pedagogas@ukg.lt

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ INGA LUKŠEVIČIENĖ, 109 KAB.

Sveikatos priežiūros specialistės veikla:
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Tvarko medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi gimnazijoje;
 • Konsultuoja mokinius, tėvus, mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais;
 • Dalyvauja mokinių sveikatingumo ugdyme;
 • Dalyvauja rengiant sveikatinimo projektus, jų įgyvendinime;
 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
Pirmoji medicininė pagalba:
Kiekvienais metais, iki rugsėjo 15 d. vaikai privalo pristatyti sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a). Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatos būklę, negalime užtikrinti jo sveikatą atitinkančio ugdymo per kūno kultūros pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
Įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumos atveju, suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Reikalui esant kviečiama greitoji pagalba. Apie tai informuojami mokinio tėvai, klasės auklėtojas. Užtikrinamas saugus grįžimas į namus.
Sveikos gyvensenos ugdymas: gimnazijoje mokinius, jų tėvus bei mokytojus sveikatos stiprinimo klausimais konsultuoja sveikatos priežiūros specialistė. Teikia moksleiviams žinių apie veiksnius, kurie palaiko ir stiprina sveikatą, apie įvairias su sveikata susijusias vertybes ir nuostatas, dalyvauja ugdymo proceso veikloje. Bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, švietimo, sveikatos centrais ir kitomis institucijomis padedančiomis stiprinti sveikatą.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
730–1530 730–1530 730–1530 730–1530 730–1530
Tel. 8-37 397296 arba el.paštas sveikatos.specialistas@ukg.lt

MOKYTOJO PADĖJĖJA JOLANTA KRIVICKIENĖ

Mokytojo padėjėjo veikla:

Tel. 8 37 397296 , el.paštas   jolanta.krivickiene@ukg.lt