Specialistai

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ EGLĖ JAKŠTIENĖ, 306 KAB.

Tel. +370 (37) 210865, el. paštas: egle.jakstiene@ukg.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7:30 – 15:00 12:30 – 13:00
Antradienis 7:30 – 14:00 12:30 – 13:00
Trečiadienis 7:30 – 14:00 12:30 – 13:00
Ketvirtadienis 7:30 – 14:00 12:30 – 13:00
Penktadienis 7:30 – 14:00 12:30 – 13:00

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ AGNĖ NEKVEDAVIČIENĖ, 306 KAB.

Tel. 8 613 38331, el. paštas agne.nekvedaviciene@ukg.lt

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;
 • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
 • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;

Visada esi laukiamas/-a 306 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.  

PSICHOLOGĖ LAIMUTĖ MILERĖ, 211 KAB.

El. paštas laimute.milere@ukg.lt

Gimnazijos psichologo pagrindinis tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą. .

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:
 • jei iškyla sunkumų moksluose;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog 211 kabinete tiesiog pabūti ir pasikalbėti.
* Konsultacijų laikas suderinamas individualiai

PSICHOLOGĖ PAULINA JUODĖNIENĖ, 211 KAB.

Tel.: 8 67926385, el. paštas: paulina.juodeniene@ukg.lt 

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ RASA VALACKAITĖ – PRANCKŪNIENĖ, 109 KAB.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00 – 14.30 8.00 – 14.30 8.00 – 14.30 8.00 – 14.30 8.00 – 12.00

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos,  sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.

el.p.  rasa.valackaite-pranckuniene@ukg.lt

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, atsižvelgiant į Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir rekomendacijas.
 • Konsultuoja mokytojus kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengiant ugdymo programas, pritaikant ir individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus, uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių gebėjimus.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, mokymosi galimybes bei ypatumus.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius, įtraukiojo ugdymo galimybes.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ INGA LUKŠEVIČIENĖ, 103 KAB.

Sveikatos priežiūros specialistės veikla:
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Tvarko medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi gimnazijoje;
 • Konsultuoja mokinius, tėvus, mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais;
 • Dalyvauja mokinių sveikatingumo ugdyme;
 • Dalyvauja rengiant sveikatinimo projektus, jų įgyvendinime;
 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
Pirmoji medicininė pagalba:
Kiekvienais metais, iki rugsėjo 15 d. vaikai privalo pristatyti sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a). Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatos būklę, negalime užtikrinti jo sveikatą atitinkančio ugdymo per kūno kultūros pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
Įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumos atveju, suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Reikalui esant kviečiama greitoji pagalba. Apie tai informuojami mokinio tėvai, klasės auklėtojas. Užtikrinamas saugus grįžimas į namus.
Sveikos gyvensenos ugdymas: gimnazijoje mokinius, jų tėvus bei mokytojus sveikatos stiprinimo klausimais konsultuoja sveikatos priežiūros specialistė. Teikia moksleiviams žinių apie veiksnius, kurie palaiko ir stiprina sveikatą, apie įvairias su sveikata susijusias vertybes ir nuostatas, dalyvauja ugdymo proceso veikloje. Bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, švietimo, sveikatos centrais ir kitomis institucijomis padedančiomis stiprinti sveikatą.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
730–1530 730–1530 730–1530 730–1530 730–1530
Tel.  8 682 38731 arba el.paštas sveikatos.specialistas@ukg.lt

MOKYTOJO PADĖJĖJOS

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.30 – 16.00 7.30 – 16.00 7.30 – 16.00 7.30 – 16.00 7.30 – 16.00

Tel. 8 37 397296

JOLANTA KRIVICKIENĖ

el.paštas   jolanta.krivickiene@ukg.lt

VITA STAUGAITĖ

el. paštas  vita.staugaite@ukg.lt

ŽYDRŪNĖ KIRKUTIENĖ

el. paštas zydrune.kirkutiene@ukg.lt