Specialistai

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ EGLĖ JAKŠTIENĖ, 306 KAB.

Tel. 8 662 37708, el. paštas egle.jakstiene@ukg.lt

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ AGNĖ NEKVEDAVIČIENĖ, 306 KAB.

Tel. 8 613 38331, el. paštas agne.nekvedaviciene@ukg.lt

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;
 • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
 • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;

Visada esi laukiamas/-a 306 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.  

PSICHOLOGĖ LAIMUTĖ MILERĖ, 211 KAB.

El. paštas laimute.milere@ukg.lt

Gimnazijos psichologo pagrindinis tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą. .

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:
 • jei iškyla sunkumų moksluose;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog 211 kabinete tiesiog pabūti ir pasikalbėti.
* Konsultacijų laikas suderinamas individualiai

PSICHOLOGO ASISTENTĖ AISIDORA KRIAUZAITĖ, 211 KAB.

Psichologo asistentas – siekia padėti vaikams rūpintis savo psichologine sveikata bei suteikti reikalingą informaciją, kaip įveikti sunkumus, teikia konsultacijas tėvams ir pedagogams, dalyvauja formuojant teigiamą įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Gimnazijos psichologo asistento veiklos kryptys ir pareigos:

 • tėvų, pedagogų konsultavimas įvairiais klausimais (pvz., mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan.);
 • tėvų, mokinių ir pedagogų švietimas įvairiais klausimais, susijusiais su vaikų ugdymu;
 • atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • organizuoja grupinius užsiėsimus;
 • įgyvendina, tęsia psichologinių problemų prevencija, intervencija ir postvencija;
 • nuolat tobulina savo kvalifikaciją;
 • vadovaujasi profesinės psichologų etikos kodekso reikalavimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, gimnazijos nuostatomis bei darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu;

El. paštas aisidora.kriauzaite@ukg.lt

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
07:30- 12:30

13:00-18:00

07:30 – 12:30 07:30- 12:30

13:00-18:00

07:30 – 12:30

 

14:00 –17:00

* Konsultacijų laikas suderinamas individualiai

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ IRMA MIKULĖNIENĖ, 109 KAB.

Specialiojo pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams ir jų tėvams įveikti įvairius mokymosi sunkumus;
 • Konsultuoja parenkant mokomąsias programas.
 • Informuoja tėvus apie specialųjį ugdymą, konsultuoja vaiko ugdymo klausimais.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
730-1430 1330-1600

Mob.tel. 8 686 72268 el.paštas spec.pedagogas@ukg.lt

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ INGA LUKŠEVIČIENĖ, 109 KAB.

Sveikatos priežiūros specialistės veikla:
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Tvarko medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi gimnazijoje;
 • Konsultuoja mokinius, tėvus, mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais;
 • Dalyvauja mokinių sveikatingumo ugdyme;
 • Dalyvauja rengiant sveikatinimo projektus, jų įgyvendinime;
 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
Pirmoji medicininė pagalba:
Kiekvienais metais, iki rugsėjo 15 d. vaikai privalo pristatyti sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a). Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatos būklę, negalime užtikrinti jo sveikatą atitinkančio ugdymo per kūno kultūros pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
Įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumos atveju, suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Reikalui esant kviečiama greitoji pagalba. Apie tai informuojami mokinio tėvai, klasės auklėtojas. Užtikrinamas saugus grįžimas į namus.
Sveikos gyvensenos ugdymas: gimnazijoje mokinius, jų tėvus bei mokytojus sveikatos stiprinimo klausimais konsultuoja sveikatos priežiūros specialistė. Teikia moksleiviams žinių apie veiksnius, kurie palaiko ir stiprina sveikatą, apie įvairias su sveikata susijusias vertybes ir nuostatas, dalyvauja ugdymo proceso veikloje. Bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, švietimo, sveikatos centrais ir kitomis institucijomis padedančiomis stiprinti sveikatą.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
730–1530 730–1530 730–1530 730–1530 730–1530
Tel.  8 691 63093 arba el.paštas sveikatos.specialistas@ukg.lt

MOKYTOJO PADĖJĖJA JOLANTA KRIVICKIENĖ

Tel. 8 37 397296 , el.paštas   jolanta.krivickiene@ukg.lt

MOKYTOJO PADĖJĖJA VITA STAUGAITĖ

el. paštas  vita.staugaite@ukg.lt

Mokytojo padėjėjo veikla: