Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, turinti patariamąjį balsą, telkianti Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Taryba sudaroma iš 14 narių. Ją sudaro po 4 atstovus iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir 2 vietos bendruomenės atstovai. Gimnazijos direktorius ir dalininkai Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Tėvų parlamentas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus – Gimnazijos direktorius.

Tarybos veiklos kadencija – 2 metai.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.

Taryba:

  • teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • priima sprendimą dėl pritarimo Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
  • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų bei materialinio aprūpinimo;
  • svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
  • talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
  • Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

———————————————————————————————————————————————————————-

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS  TARYBOS NARIAI (2020-2021 m.m.):

 

Mokytojų atstovai:

Albinas Pugevičius – albinas.pugevicius@ukg.ltGimnazijos tarybos pirmininkas

Vaiva Talat – Kelpšienė – vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt

Janina Kriščiūnienė – janina.krisciuniene@ukg.lt

Vida Naudžiūnaitė – vida.naudziunaite@ukg.lt

 

Mokinių atstovai: 

Olivija Mona Mekionis – olivia.mona.mekionis@ukg.lt

Austėja Mozūraitytė – austeja.mozuraityte@ukg.lt

Emilija Stankevičiūtė – emilija.stankeviciute@ukg.lt

Goda Juknevičiūtė – goda.jukneviciute@ukg.lt

 

Tėvų atstovai: 

Kristina Navalinskienė – kristina.navalinske@gmail.com

Dovilė Guobužaitė – dopkee@gmail.com

Deividas Praspaliauskas – d.praspaliauskas@gmail.com

Artūras Paliakas – a.palekas@gmail.com

 

Bendruomenės atstovai: 

Skirmantas Nominaitis – skirmantas.nominaitis@akademija.krs.lt

Kęstutis Juška – kestutis.juska@gmail.com