Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBA 2023-2025 

MOKINIŲ ATSTOVAI MOKYTOJŲ ATSTOVAI MOKINIŲ TĖVŲ ATSTOVAI
Austėja Kanclerytė, Ig v

Migla Pociūtė, Ig v

Augustė Katkauskaitė, IIIg b

Andrėja Vaivadaitė, IIIg c

 

Irena Gronskienė

Vaiva Talat-Kelpšienė

Jolanta Vaičiukynienė

Albinas Pugevičius

Ramunė Žadvydienė

Justinas Vegys

Jūratė Grinevičienė

Gediminas Linkus

 

BENDRUOMENĖS ATSTOVAI Skirmantas Nominaitis

Kęstutis Juška

Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, turinti patariamąjį balsą, telkianti Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Taryba sudaroma iš 14 narių. Ją sudaro po 4 atstovus iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir 2 vietos bendruomenės atstovai. Gimnazijos direktorius ir dalininkai Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Tėvų parlamentas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus – Gimnazijos direktorius.

Tarybos veiklos kadencija – 2 metai.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.

Taryba:

  • teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • priima sprendimą dėl pritarimo Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
  • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų bei materialinio aprūpinimo;
  • svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
  • talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
  • Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.