Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Tarybą sudaro 16 – 18 narių: 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 – 3 bendruomenės atstovai. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, 1 – 3 vietos bendruomenės atstovus – gimnazijos direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas. Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinę gimnazijos veiklos programą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos Tarybos nuostatus, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Kauno rajono savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugaus mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • teikia siūlymų gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, pareiškia nuomonę atestuojantis mokyklos vadovams;
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • sprendžia kitus, su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms mokyklos savivaldos institucijoms.

Gimanzijos tarybos elektroninio pašto adresas:  gimnazijos.taryba@ukg.lt

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS  TARYBOS NARIAI (2019-2020 m.m.):

 

Pirmininkas: Vaiva Talat-Kelpšienė: kepsiene@gmail.com arba vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt

 

Mokinių atstovai:

 1. Elijas Bačiauskas elijasbaciauskas@gmail.com
 2. Odeta Kumžaitė odeta.kumzaite@gmail.com
 3. Deimantė Balčiūtė balciute.deimante@yahoo.com
 4. Olivia Mona Mekionis oliviammekionis@gmail.com

 

Mokytojų atstovai

 1. Vaiva Talat-kelpšienė  vaiva.talat-kelpsiene@ukg.lt
 2. Aistė Vilimė aiste.vilime@ukg.lt
 3. Janina Kriščiūnienė janina.krisciuniene@ukg.lt
 4. Vida Naudžiūnaitė  vida.naudziunaite@ukg.lt
 5. Albinas Pugevičius albinas.pugevicius@gmail.com

 

Tėvų atstovai

 1. Kęstutis Juknevičius kestutis@khc.lt
 2. Arturas Palekas  a.palekas@gmail.com
 3. Jurate Grineviciene jurate.grineviciene@gmail.com
 4. Kristina Navalinskienė kristina.navalinske@gmail.com
 5. Jūratė Jūrevičiūtė jurate.jureviciute@yahoo.com

 

Bendruomenės atstovai

 1. Kęstutis Juska kestutis.juska@gmail.com
 2. Skirmantas Nominaitis skirmantas.nominaitis@akademija.krs.lt
 3. Giedrius Pyrantas giedrius.pyrantas@gmail.com