Priėmimo į gimnaziją sąlygos

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO/IŠVYKIMO TVARKA

1. Mokinių priėmimą į Gimnaziją vykdo Gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

2. Prašymai mokytis iš gyvenančių Gimnazijos aptarnavimo teritorijoje asmenų priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 28 d. Gimnazijos aptarnaujama teritorija, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu, yra Akademijos seniūnijos Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai, ,,Nemuno“, „Rasos“ ir ,,Užuovėjos“ sodų bendrijos. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ ir Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

3. Savivaldybės tarybai iki einamųjų metų kovo 31 d. nustačius komplektų skaičių, priimami prašymai į Gimnazijoje esančias laisvas vietas.

4. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas Gimnazijos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus (pagal poreikį).

5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) teikdami prašymą mokytis prideda šiuos dokumentus:

 •  gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (praėjusių arba einamųjų metų);
 •  vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 •  pažymą apie mokymąsi arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (į I g klasę), arba išsilavinimo pažymėjimą (į 5 ir III g klases);
 •  sveikatos pažymą;
 •  asmeninį  prisijungimo prie TAMO dienyno raktą (jei kitoje mokykloje naudojosi TAMO dienynu);
 •  gali būti pateikti kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę.

6. Priėmimas mokytis į pagrindinio ugdymo 5-8 klases. Tėvai, pageidaujantys leisti vaiką į 5 klasę pagal pagrindinio ugdymo programą,  Gimnazijos direktoriui pateikia:

 •  prašymą, jeigu mokėsi šioje gimnazijoje arba Ringaudų pradinėje mokykloje;
 •  prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;
 •  gimimo liudijimo kopiją;
 •  pradinio išsilavinimo pažymėjimą’
 •  standartizuotų testų „Mokinio ataskaitą“ (jeigu 4 klasės pasiekimai buvo tikrinami standartizuotais testais).

7. Tėvai, pageidaujantys leisti vaiką į I g klases pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, jeigu atvyksta iš kitos mokyklos, Gimnazijos direktoriui pateikia:

 •  prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
 •  gimimo liudijimo kopiją;
 •  mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
 •  standartizuotų testų „Mokinio ataskaitą“ (jeigu 8 klasės pasiekimai buvo tikrinami standartizuotais testais).

8. Priėmimas mokytis į vidurinio ugdymo programą. Mokytis į trečią Gimnazijos klasę pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikia Gimnazijos direktoriui:

 • prašymą (14–18 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
 • pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą;
 • individualų ugdymo planą.

9. Jei norinčiųjų mokytis pagal vidurinio ugdymo programą yra daugiau negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami:

 • mokiniai, baigę Gimnazijoje pagrindinio ugdymo programą;
 • neįgalūs mokiniai;
 • neįgalių tėvų vaikai;
 • mokiniai pagal jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurie buvo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir Gimnazijos teikiamas galimybes;
 • pagal mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus ir kt.);
 • gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 • esant vienodiems kriterijams, atsižvelgiama į prašymo pateikimo registracijos eilę.

10. Kitų mokyklų mokiniai, pageidaujantys mokytis ketvirtoje Gimnazijos klasėje pagal vidurinio ugdymo programą Gimnazijos direktoriui pateikia prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą.

11. Į likusias laisvas vietas iš Gimnazijai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmenybė teikiama:

 • vaikams našlaičiams;
 • vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus;
 • specialiųjų poreikių vaikams;
 • vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Gimnazijoje.

12. Nuo rugsėjo 1 d. gimnazijoje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

13. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir sudaroma mokymo sutartimi.

14. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka Gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos, nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

15. Laikinas mokinio išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodoma laikino išvykimo priežastis.